11.16.13 - Laguna Beach, California
 
Lomo LC-A+
Lomography Purple 100-400 High-res
 

11.16.13 - Laguna Beach, California
 
Lomo LC-A+
Lomography Purple 100-400

09.22.12 - Chimelong Xiangjiang Safari Park
Guangzhou, China
 
Fujica ST65n
Kodak Ultima 100
 
Instagram Photo Set